نمایش/عدم نمایش تکمیل شده ها

نمایش/عدم نمایش کارهای تکمیل شده در هر لیست قابل تنظیم است.

در بعضی از لیست ها نیاز است که بدانیم چه کارهایی انجام شده و همیشه جلوی چشم ما باشند ولی در بعضی دیگر از لیست ها نیازی نیست. می توانید تنظیم کنید که کارهای انجام شده در کدام لیست ها نمایش داده شود یا مخفی شود.

نمایش/عدم نمایش کارهای تکمیل شده

برای نمایش یا عدم نمایش کارهای تکمیل شده دکمه  را لیست مورد نظر لمس کنید. از منوی کشویی باز شده، نمایش/عدم نمایش کارهای تکمیل شده را لمس کنید.

آیا این نوشته برای شما مفید بود؟

1+